Algemene voorwaarden.

Artikel 1 (definities)

Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: 

  1. De Leeuw Werving & Selectie: bekend onder nummer 22049918 van het Handelsregister te Middelburg.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die met De Leeuw Werving & Selectie een overeenkomst aangaat.
  3. Werknemer: uitzendkracht.

Artikel 2 (algemeen)

Overeenkomsten worden aangegaan onder de Algemene Voorwaarden van De Leeuw Werving & Selectie. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen of overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig zover deze schriftelijk zijn bevestigd door De Leeuw Werving & Selectie. De partijen zullen geen rechten en/of verplichtingen uit de tussen hen aangegane overeenkomst cederen of op een andere wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 3 (tussentijdse beëindiging)

Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de betalingsverplichting ten opzichte van De Leeuw Werving & Selectie of surseance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtgever nalaat verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Ontstaat voor De Leeuw Werving & Selectie het volgende recht: zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst kan De Leeuw Werving & Selectie de overeenkomst of dienstverlening schriftelijk beëindigen. Deze beëindiging geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of restitutie van enig door hem verrichte prestatie.

Artikel 4 (functiebeloning)

Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal De Leeuw Werving & Selectie voor aanvang van de werkzaamheden voorzien van informatie over alle componenten van de inlenersbeloning. De opdrachtgever stelt De Leeuw Werving & Selectie tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. De componenten inlenersbeloning zoals die gelden in de inlenende onderneming worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Om de juiste beloning te kunnen vaststellen is De Leeuw Werving & Selectie afhankelijk van de informatie van de opdrachtgever over zijn beloningsregeling en eventuele verhogingen. Op grond van die informatie wordt het tarief vastgesteld of gewijzigd.

Aangezien de kosten van de uitzendarbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van (periodieke of algemene) loonsverhogingen, CAO-wijzigingen en wijzigingen in premies is De Leeuw Werving & Selectie gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren. De aansprakelijkheid voor onjuiste of niet volledig verstrekte informatie over de inlenersbeloning wordt verlegd naar de opdrachtgever.

Artikel 5 (tarieven en honorarium, recht van reclame)

Het door de opdrachtgever te betalen tarief van De Leeuw Werving & Selectie omvat de kosten van de uitzendarbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge.

Alle in overeenkomsten tussen De Leeuw Werving & Selectie en de opdrachtgever genoemde tarieven en/of honorarium zijn op de datum van dagtekening geldende tarieven en/of honorarium. Alle in overeenkomsten genoemde tarieven en/of honorarium zijn exclusief BTW. Betalingen dienen volgens factuur inclusief BTW te worden voldaan.

De Leeuw Werving & Selectie is gerechtigd om het opdrachtgevertarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te

passen, als de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

• als gevolg van wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;

• als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;

• als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.

Iedere aanpassing van het opdrachtgevertarief wordt door De Leeuw Werving & Selectie zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Als door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is De Leeuw Werving & Selectie gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen. De Leeuw Werving & Selectie kan ook wat de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door De Leeuw Werving & Selectie zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Reclamaties betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast van de tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend kan de opdrachtgever geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

De bemiddelingsfee voor een werving & selectie opdracht wordt een maand na indiensttreding van de kandidaat in rekening gebracht. Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

Artikel 6 (betaling en gevolgen wanbetaling)

Betalingen dienen zonder enige korting plaats te vinden door bijschrijving op de factuur vermelde rekening binnen acht dagen na factuurdatum. Indien een nota niet binnen deze tijd is voldaan is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. De opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

Kosten die gemaakt moeten worden door De Leeuw Werving & Selectie voor het in gebreke blijven van de opdrachtgever, zullen voor rekening zijn van deze opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de uitstaande hoofdsom met een minimum van 250 euro per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand of een incassoprocedure door de uitzendonderneming is ingeroepen, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 7 (garantie veiligheid en vrijwaring)

Werknemer zal door opdrachtgever zodanig beschermd worden dat er geen gevaar is voor lijf of eerbaarheid. De opdrachtgever verklaart zich bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die de persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Verder verklaart de opdrachtgever zich bekend met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van uitzendkrachten. Bij een bedrijfsongeval of beroepsziekte dient de opdrachtgever een schriftelijk rapport op te maken van het voorval. Verder zal de opdrachtgever onverwijld de bevoegde instanties op de hoogte van het voorval stellen. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht lijdt doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen de voornoemde aansprakelijkheid.

Artikel 8 (wet arbeid vreemdelingen)

De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (WID), van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever stelt aan de hand van het eerdergenoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift op in zijn administratie.

Artikel 9 (aansprakelijkheid)

De Leeuw Werving & Selectie en / of zijn personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door opdrachtgever of derde is geleden. Verder zal er direct of indirect geen aansprakelijkheid worden gedragen voor het gedrag of eventueel ondeugdelijk werk dat is verricht door werknemer. De Leeuw Werving & Selectie schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming een uitzendkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is de opdrachtgever ook niet gehouden het opdrachtgevertarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het vervangen of terugplaatsen van de uitzendkracht toerekenbaar is aan de opdrachtgever. Eventuele aansprakelijk van De Leeuw Werving & Selectie is beperkt tot het honorarium dat hem voor de opdracht toekomst, met een maximum van 5.000 euro.

Artikel 10 (opzegging opdracht)

De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd. De uitzendkracht is verplicht om uiterlijk een werkdag voorafgaand aan de beëindiging aan de uitzendonderneming te melden. De opdrachtgever / uitzendonderneming dient tijdig mededeling te doen van het op handen zijnde einde van de uitzendovereenkomst met inachtneming van de volgende termijn van kennisgeving:

Duur terbeschikkingstelling in gewerkte weken Termijn van kennisgeving in kalenderdagen
0 tot 26 weken 0
26 tot 52 weken 10

Artikel 11 (schadeloosstelling bij aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met werknemer)

Als de opdrachtgever binnen de gestelde termijn van 1040 uur een contract aangaat met de uitzendkracht dan zal deze opdrachtgever aan De Leeuw Werving & Selectie een schadevergoeding betalen van 25 % van het tarief over de periode vanaf het moment van aangaan arbeidsovereenkomst tot de termijn van 1040 uur. Eveneens is de opdrachtgever deze schadevergoeding verschuldigd als hij binnen 3 maanden na beëindiging overeenkomst van de ter beschikkingsstelling een contract aangaat met een werknemer die nog geen 1040 uur heeft vol gemaakt.

Artikel 12 (declaratieformulier)

De controle van de op dit formulier vermelde uren door de uitzendkracht dient te geschieden door de opdrachtgever. De door de opdrachtgever of namens opdrachtgever getekende declaratieformulier verplicht de opdrachtgever tot volledige betaling van de uren en daarop vermelde kosten.

Artikel 13 (deponering)

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Middelburg.