Privacy statement De Leeuw Werving & Selectie

 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

 De Leeuw Werving & Selectie, Hogezoom 137 4325 CH Renesse, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen. Dit beleid beschrijft (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Technische informatie en cookies

Onze website kan bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer. Het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je bezocht en de informatie die je bekeek, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site, de geo locatie waar je jouw bevindt en het materiaal dat je opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

De Leeuw Werving & Selectie maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Meer informatie hierover kun je vinden in onze Cookieverklaring.

 

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je jezelf inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

 We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we jou benaderen met de vraag of je geïnteresseerd bent om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

 

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van bemiddeling, uitzenden, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

 Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om

 1. je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten
 2. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor jouw interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld
 3. jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 7. voor het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 8. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 9. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 10. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

 Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto (op vrijwillige basis)

 Op het moment dat je voor De Leeuw Werving & Selectie kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

 De Leeuw Werving & Selectie legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens (kandidaten, uitzendkrachten) delen?

De Leeuw Werving & Selectie kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?’. De Leeuw Werving & Selectie heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 Kandidaten (indien je (nog) niet voor De Leeuw Werving & Selectie hebt gewerkt)

Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor De Leeuw Werving & Selectie hebt gewerkt. Je krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar nadat je geen contact met ons hebt gehad een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

 Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een veilige omgeving. In deze veilige omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor De Leeuw Werving & Selectie onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

 Indien je voor De Leeuw Werving & Selectie werkt/hebt gewerkt

Jouw bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

 Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor De Leeuw Werving & Selectie. 

 Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt je dit schriftelijk doorgeven. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door De Leeuw Werving & Selectie. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een veilige omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor De Leeuw Werving & Selectie onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

 Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

 De Leeuw Werving & Selectie verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

De Leeuw Werving & Selectie kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin De Leeuw Werving & Selectie hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. De Leeuw Werving & Selectie heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Jouw rechten

 Inzage en/of wijzigen gegevens

 Voor kandidaten, uitzendkrachten en zakelijke relaties:

Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wil wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen.

 Voor overige relaties:

Je hebt recht op inzage en wijziging van jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen.

 Beveiliging

De Leeuw Werving & Selectie doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is De Leeuw Werving & Selectie met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door De Leeuw Werving & Selectie, dan kun je schriftelijk contact met ons opnemen.

 Wijzigingen

De Leeuw Werving & Selectie kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van De Leeuw Werving & Selectie. Deze versie is opgesteld in mei 2018.